Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Избори 2011: Декларация за демократизация и интеграция на Р. Македония в евро-атлантическите структури

19 май 2011

Ръководството на „Българския културен клуб“ – Скопие (БККС) изразява дълбока загриженост относно настоящата политическа ситуация и определя преждевременните парламентарни избори като ключови за бъдещето на Република Македония.

Вече двадесет години в Р. Македония липсва визия за реално скъсване с натрупаните проблеми и практики от бившата тоталитарна югославска система. Р. Македония е една от последните държави в Европа, в която не е извършена пълна демократизация на обществения живот. Все още не е направена критична оценка на югославското минало, не са изчистени тоталитарните идеологеми и символи и не се позволява критическа оценка на историята (изкуствено наложена по времето на югославския комунистически режим). Дори не е започнал процесът на лустрация, като хора от репресивните структури на тайните служби на стария режим, все още са на влиятелни обществени позиции.

Неизвършената истинска демократизация е в основата, както на всички вътрешни проблеми, така и на постоянните конфликти със съседите, като се явява фундаментална пречка пред интеграцията на Р. Македония в евро-атлантическите структури. Вече двадесет години никоя политическа сила нямаше капацитета или желанието да започне и извърши тези промени за да разчисти пътя на Р. Македония към истинското й демократизиране и преход към модерно общество, което е наясно с миналото си и има единна визия за бъдещето си.

Заместването на евро-атлантическото бъдеще с откровена ре-югословенизация, „антиквизация”, изолационистки манталитет и задълбочаваща се икономическа криза, още повече намалява ограничения вътрешен политически потенциал на страната за контролиране на определени процеси. Това може да доведе до опасност от драматично развитие на междуетническите отношения, с тежки последствия за интегритета на държавата и стабилността в целия регион.

Във връзка с предстоящите преждевременни парламентарни избори сме убедени в това, че македонската общественост има правото да знае кои политически субекти имат искрено желание да работят за демократизация и европеизация на Р. Македония. Това би било установено с подкрепата за декларацията на БККС (приложена към това писмо), която е изготвена на основата на Резолюцията на Европейския парламент за напредъка на страната за 2010 г. и Доклада за човешки права на американския Държавен департамент. БККС излиза с тази декларация и призовава политическите партии да я подпишат преди изборите, като с това декларират, че ще съобразят с препоръките й, а косвено и с препоръките на Европейския парламент и Държавния департамент на САЩ.

Несъгласието да се подкрепи следната декларация и отказът след изборите тези точки да бъдат спазени от страна на новото правителство би сигнализирал, че въпросните политически субекти умишлено работят срещу демокрацията (с продължаване на югославското тоталитарно минало), както и за отдалечаване на Р. Македония от евро-атлантическия цивилизационен избор. Това ще е важен сигнал, БККС да осведоми своите евро-атлантически партньори за продължаващите манипулации с македонските гласоподаватели и да започне да мисли за евентуален собствен политически ангажимент в бъдеще, с единствена цел да помогне за запазването на интегритета, демократизацията и благоденствието на всички граждани на Р. Македония, включително и хилядите граждани, които след разпада на Титова Югославия възстановяват българската си етническа принадлежност, но нямат адекватен политически субект, в който да припознаят своите искания и стремежи за нормално европейско развитие.

С уважение,

Лазар Младенов
Председател на БККС

Приложение: Декларация за демократизация и интеграция на Р. Македония в евро-атлантическите структури

Текст на писмото в PDF.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА Р. МАКЕДОНИЯ В ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ

С подписването на настоящата декларация, ние декларираме, че ще се съобразим и работим със следните препоръки на БККС, изготвени въз основа на Резолюцията на Европейския парламент за напредъка на Р. Македония за 2010 г. и Доклада за човешки права на Държавния департамент на САЩ, с което ясно заявяваме, че сме за трайно и окончателно скъсване с тоталитарното югославско минало и подкрепяме евро-атлантическия избор и цивилизационен модел:

1. Незабавно решаване на спора за името с Гърция за бърза интеграция в НАТО и ЕС, с цел запазване на териториалната целокупност на страната и отбягване на конфликти и нестабилност. Решението да бъде взето по консенсусен път между всички политически субекти, отхвърляйки монополизацията на историческото наследство на целия географски регион Македония, взимайки предвид етническите реалности на Балканите до 1945 год., както и създавайки условия за гражданска конституция;

2. Незабавно публикуване на досиетата и имената на агентите и сътрудниците свързани с бившите югославски тайни служби, като важна стъпка към разрушаване на старата тоталитарна система. Започването и успешното завършване на процеса на лустрация е една от най-важните предпоставки за създаване на истинско демократично общество;

3. Реформиране на образователната система и въвеждане в училищата на учебници, в които няма идеологически тълкувания на историята, чрез създаване на общи експертни комисии за образование и история с България и Гърция и съвместно отбелязване на общи исторически събития и фигури, с цел допринасяне за по-добро разбиране на историята и развитие на добросъседски отношения;

4. Категорично прекратяване на кампанията на омраза срещу съседните държави, и по-специално България, както и дистанциране от всякакви атаки срещу евро-представители и дипломати, което е изключително вредно за имиджа на страната;

5. Повдигане на съзнанието за значимостта на опазването и поддържката на културното наследство, което е стълб на европейските ценности и принципи; възстановяване на редица абсолютно изоставени и в руини гробища, надписи върху фрески и артефакти, които принадлежат на българското културно-историческо наследство;

6. Спиране на цензурата върху българската култура и допускане на свободното й разпространение в страната; спиране на дискриминацията срещу притежателите на дипломи от български университети и академии; спиране на целенасоченият и организиран натиск върху македонски граждани с цел промяна на регистрационните номера на техни превозни средства (по-специално на коли с български регистрационни номера), с което се нарушава правото на собственост и се възпрепятства свободното движение, установено с международни конвенции и стандарти; прекратяване на незаконната практика (нарушаваща международното право) да не се допускат македонските граждани с двойно българско гражданство да минават македонската граница с български паспорт;

7. Създаване на демократично общество базирано на върховенството на закона и спазването на човешките права; прекратяване на политизацията и етническата дискриминация в публичната администрация; прекратяване на политическия натиск на съдебната система и ревизия на всички противоречиви и политически мотивирани присъди, които предишното македонско правителство използваше за разправа с политическите опоненти, и искане на отговорност от въпросните съдии за непрофесионалните и тенденциозни съдебни решения;

8. Прекратяване на всички опити за сплашване и преки нападения на организации на гражданското общество и техни изявени активисти, както и прекратяване на преследването на граждани с българска етническа принадлежност; създаване на законова рамка срещу монополизацията на абревиатурата ВМРО за име на определени политически партии, защото историческото наследство на ВМРО принадлежи на всички граждани, независимо от политическата им принадлежност;

9. Прекратяване на институционалния натиск срещу медии и журналисти и нарушаване на свободата на словото, което сериозно влошава демокрацията в страната; създаване на свободни и независими медии (с установени професионални журналистически стандарти, дистанцирани от политическите и икономически влияния), като необходимо предварително условие за стабилна демокрация;

10. Прекратяване на всички злоупотреби и провокации с историята и опитите чрез държавно финансиране на т.нар. феномен „антиквизация” да се създаде нова национална идентичност (която в миналото не е съществувала, а сега се аргументира чрез мегаломански проекти, какъвто е например „Скопие 2014”) като това ще предотврати реалната опасност от все по-сериозно влошаване на напрегнатите отношения със съседните държави, от една страна, и създаване на нови вътрешни разделения, от друга; незабавно прекратяване на проекта „Скопие 2014” и преразглеждане на решенията за вече започнатите обекти и поставени паметници; пълно преразглеждане на наименованията на улиците, наследени от тоталитарния режим;

11. Привличане на инвестиции за развитие на пътната инфраструктура към съседните държави, като необходимо условие за постоянно увеличаващо се икономическо благосъстояние, което би имало значителен принос към стабилността и интеграцията в региона; бързо построяване на железопътна линия между Скопие и София; отваряне на нови гранични пунктове към съседите, като например дълго отлагания пункт „Берово-Клепало”;

12. Създаване на възможност за изучаване на българския книжовен език в образователната система и ползване при богослужението в църквите на родният език на значимите исторически фигури от Македония, които днес са в основата на културните традиции на страната;

13. Тотално реформиране на МАНУ и уволняване на всички професори и научни работници, които са изградили кариерата си и са участвали/участват в подмяната на историческите факти, установени от световната наука, които потвърждават българското етническо, културно и религиозно наследство на значими събития и фигури от българското Средновековие (Св. Климент Охридски, Цар Самуил), българското Възраждане (Кирил Пейчинович, Райко Жинзифов, братя Миладинови, Григор Пърличев, Кузман Шапкарев), до българското национално-освободително движение (Дамян Груев, Христо Матов, Гоце Делчев и всички дейци на ВМОРО);

14. Прераглеждане лиценза на всички медии, които се контролират от активни политици, което е в пълно нарушение с законите, принципите на демокрацията и свободата на медиите;

15. Прекратяване на злоупотребата и разпространението на географската карта на Македония, (представявана като „историческа етнографска карта на македонския народ”), с което директно се предявяват териториални, културни и исторически претенции към съседните държави;

Декларацията е подписана от Лазар Младенов, председател на БККС, и е изпратена за подписване до: Али Ахмети (председател на ДСИ), Любе Бошковски (председател на ОМ), Ивон Величковски (председател на ЛПМ), Никола Груевски (председател на ВМРО-ДПМНЕ), Марян Додовски (председател на ВМРО-НП), Лазар Еленовски (председател на СДС), Любисав Иванов-Дзинго (претседател на СПМ), Јован Манасийевски (председател на ЛДП), Руфи Османи (председател на НДВ), Тито Петковски (председател на НСДП), Лиляна Поповска (председател на ДОМ), Имер Селмани (председател на НД), Мендух Тачи (председател на ДПА), Павле Траянов (председател на ДС) и Бранко Цървенковски (председател на СДСМ).

Текст на декларацията в PDF.

AdaptiveThemes